click here to proceed to the league standings
---
teame-rikishirankw-rikishiteam
makuuchi-sanyaku
makuuchi-maegashira
juryo
makushita